Katalog Nr. 950

Stammeskunst Afrika:

Maskenobjekt - beweglich

Holz-Leder

32 x 24 x 22 cm

€970,--