Katalog Nr. 879

Zegaldo, Henryk:

ohne Titel (Vogel)

Holzobjekt

45 x 10 x 17 cm

€300,--